Efektywność energetyczna budynku - czym jest i jak ją zwiększyć?
Jak definiujemy efektywność energetyczną budynku, co na nią wpływa, jak ją zwiększyć oraz różnica pomiędzy audytami a certyfikatami energetycznymi w kontekście efektywności energetycznej obiektu budowlanego.
Obiekty budowlane, w zależności od charakteru, spełniają rozmaite role. Niezależnie jednak od funkcji jaką pełnią, ich działalność zawsze będzie związana z występowaniem zapotrzebowania na konkretne ilości energii. Zagadnienia dotyczące tematu energochłonności budynków są obecnie jednym z najważniejszych aspektów branych pod uwagę przy projektowaniu i eksploatacji obiektów budowlanych. Dlatego warto zapoznać się z pojęciami, które systematyzują i pozwalają na dosyć precyzyjne określenie własności danego obiektu budowlanego pod względem zużycia energii.

Efektywność energetyczna w budownictwie

Najogólniej rzecz ujmując efektywność energetyczna obiektu budowlanego to zespół cech konstrukcyjnych budynku w tym jego systemów i instalacji, wpływających na ilość energii, która jest zużywana w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego obiektu i uzyskania wymaganego komfortu użytkowania.

Co wpływa na efektywność energetyczną?

W klimacie umiarkowanym największy udział w bilansie energetycznym budynku ma energia zużywana na zapewnienie właściwej temperatury wewnątrz obiektu. W przypadku budynku mieszkalnego, wydatki na ogrzewanie i wentylację oraz ciepłą wodę (c.o i c.w.u.) mogą wynosić około 70-80% całkowitego kosztu zużywanej energii.

Wśród cech budynku związanych z jego zapotrzebowaniem na ciepło, a co za tym idzie całkowitym zużyciem energii, wymienić należy:

 • geometrię konstrukcji i rozmieszczenie pomieszczeń,
 • stopień izolacji zapewniany przez przegrody zewnętrzne (posadzki, ściany, dachy) oraz przegrody przeźroczyste (np. okna),
 • rozwiązania konstrukcyjne minimalizujące ryzyko powstania mostków cieplnych,
 • typ wentylacji i ogólna szczelność budynku,
 • sprawność instalacji grzewczej, ciepłej wody użytkowej i innych instalacji budynkowych,
 • otoczenie budynku (zieleń, sąsiedztwo innych budynków itp.).

Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynku?

Kluczowym działaniem przy zwiększaniu efektywności energetycznej budynku jest termomodernizacja. Terminem tym określa się szereg działań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynku i zapewnienia ciepłej wody użytkowej. W swym zakresie obejmują one:

 • prace termoizolacyjne – docieplenie ścian zewnętrznych budynku, stropów oddzielających część ogrzewaną od nieogrzewanej budynku i/lub dachu,
 • modernizacje systemów grzewczych (m.in. zmiana źródła ciepła, likwidacja indywidualnych pieców i podłączanie do systemów centralnego ogrzewania, zmniejszenie strat na transporcie ciepła – izolacja przewodów grzewczych, montaż zaworów podpionowych czy automatyki sterującej przerwami dobowymi i tygodniowymi),
 • wymiana lub naprawa okien i drzwi, w tym montaż nawiewników ciśnieniowych lub higrosterowanych,
 • zainstalowanie systemów pozwalających na korzystanie z odnawialnych źródeł energii (kolektory i baterie słoneczne, pompy ciepła itd.).

Do zabiegów termomodernizacyjnych należy zaliczyć również prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej, nakierowane na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Zwiększenie efektywności energetycznej nieruchomości to swoista lokata. Dzięki odpowiednim działaniom możliwe jest uzyskanie środków na modernizację budynku, która w swej istocie będzie miała na celu zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji może skutkować nawet 50 procentowym obniżeniem zapotrzebowania na ciepło.

Audyt a certyfikat energetyczny

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku określane również jako certyfikat energetyczny określa ilościowe zapotrzebowanie danego obiektu budowlanego na energię pierwotną (pozyskiwaną ze źródeł naturalnych i uwzględniającą straty podczas procesu produkcji i przesyłu) oraz energię końcową (wyrażającą sumaryczną energię jaką zużywa dany obiekt w wyniku użytkowania zainstalowanych w nim instalacji grzewczych, elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych itd.).

Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku rozróżnia m.in. dwa następujące typy audytów:

 • audyt efektywności energetycznej – tworzony w celu umożliwienia uzyskania świadectwa efektywności energetycznej. Jego wykonanie ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest on wymagany, gdy przedsiębiorstwo ubiega się o fundusze na realizację projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej,
 • audyt energetyczny przedsiębiorstwa – obowiązkowy dla dużych podmiotów (nie obowiązuje w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców). Musi być wykonywany co 4 lata.

Zakres audytu energetycznego

 • przegląd i analizę dokumentów takich jak plany i schematy oraz wszelka dokumentacja techniczna związana z systemami i instalacjami zamontowanymi na obiekcie, umowy i faktury związane z pracami mającymi wpływ na stan techniczny obiektu, materiał zdjęciowy obiektu budowlanego i jego elementów,
 • wizję lokalną pozwalającą na ocenę stanu faktycznego obiektu,
 • pomiary uzupełniające ewentualne braki w dokumentacji technicznej lub pozwalające na stworzenie uproszczonej dokumentacji technicznej obejmującej wymiary budynku, grubość ścian itp. Uproszczona dokumentacja techniczna jest wykonywana ze szczególnym uwzględnieniem przegród oddzielających powierzchnie ogrzewane od nieogrzewanych,
 • analiza ilości zużywanej energii – porównanie wartości rzeczywistych (sporządzonych na bazie faktur za media) z wartościami projektowymi, obliczeniowymi oraz wyznaczenie wysokości stawek jednostkowych za poszczególne rodzaje energii / mediów,
 • propozycje modernizacji zwiększające efektywność energetyczną budynku wraz z wyliczeniem okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych dla poszczególnych wariantów termomodernizacyjnych.

Sporządzenie audytu energetycznego jest podstawą do uzyskania dofinansowania ze środków unijnych, które będą przeznaczone na modernizację mającą na celu podniesienie efektywności energetycznej budynku. Pozwala to ponadto na wystąpienie o zwrot już poniesionych nakładów na tego typu inwestycje.

Oczywistą korzyścią jest również wskazanie rozwiązań, które przyczynią się do obniżenia zużycia energii, a co za tym idzie, obniżają koszty użytkowania nieruchomości.Dużą rolę w zwiększeniu efektywności energetycznej budynku może odgrywać profesjonalna obsługa techniczna nieruchomości. Znajomość stanu technicznego budynku oraz posiadane doświadczenie, pozwalają na wybór optymalnego sposobu modernizacji obiektu, wraz ze wsparciem na każdym etapie prac (planowanie i nadzór nad pracami modernizacyjnymi, uzyskanie certyfikatów, przygotowanie wniosków o dofinansowanie itp.).

Comments (1)

Comments are closed.