Facility Management w biznesie nieruchomości
Facility Management w odniesieniu do zarządzania nieruchomościami z uwzględnieniem systemów automatyki budynkowej.
Czym jest Facility Management? W ogólnym rozumieniu pojęcie to tłumaczy się jako zarządzanie udogodnieniami. Obejmuje ono działania związane z tworzeniem, wdrażaniem i obsługą kompleksowych rozwiązań dla biznesu. W kontekście branży nieruchomości (real estate) Facility Management dotyczy przedsięwzięć wspierających podstawową działalność prowadzoną w granicach danego obiektu budowlanego.
Facility Management w biznesie nieruchomości

W przypadku Facility Management wszystkie działania nakierowane są na dostosowanie funkcjonalności obiektu do potrzeb jego użytkowników. Każda akcja ma w efekcie przyczyniać się do podnoszenia efektywności i w konsekwencji przynosić większe zyski.

Tradycyjne podejście do zarządzania nieruchomością opiera się na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania obiektu i jego poszczególnych systemów. Szczególny nacisk kładzie się na techniczne aspekty związane z działaniem instalacji budynkowych, ich konserwacją i terminowym serwisem. Dużą uwagę przykłada się spełniania wymogów nakładanych przez normy prawne związane z funkcjonowaniem obiektu budowlanego.

W pierwszym przypadku możliwe jest stosunkowo ograniczona możliwość dopasowania, podczas gdy w drugim otrzymuje się produkt od początku “skrojony” na potrzeby konkretnego klienta.

Posługując się analogią, klasyczne zarządzanie można porównać do gotowego garnituru nabywanego w sklepie, natomiast Facility Management to garnitur szyty na miarę.

Facility Management – kluczowe hasła
 • A jak ANALIZA POTRZEB – kompleksowa ocena prowadzona w kontekście działalności prowadzonej w danym obiekcie. Prawidłowe rozpoznanie wymagań pozwala na stworzenie spójnej strategii rozwoju prowadzącej do podniesienia efektywności nieruchomości z punktu widzenia użytkowników.
 • I jak INTEGRACJA – wielopłaszczyznowa unifikacja obejmująca zagadnienia techniczne, wiedzę oraz zasoby. Integracja osobno funkcjonujących systemów w obrębie jednego “ekosystemu” może być sporym wyzwaniem, szczególnie gdy pierwotny projekt nie przewidywał takiej możliwości. Korzyści płynące z integracji pojawiają się w postaci maksymalizacji osiąganych rezultatów i pełnego wykorzystania możliwości poszczególnych elementów składowych tak funkcjonującego obiektu.
 • K jak KOMPLEKSOWOŚĆ – Facility Management nie jest pojedynczą usługą. Istotą FM jest całościowe podejście do problemu optymalnego wykorzystania wszystkich zasobów, wykraczające poza nawet szeroko rozumiane zarządzanie.
 • S jak STANDARYZACJA – warunek konieczny skutecznej INTEGRACJI. Budowa systemów (infrastruktura techniczna – instalacje budynkowe, system informatyczny, metody zarządzania) opartych na jasno ustalonych zasadach pozwala na łatwą rozbudowę – zarówno zwiększanie skali jak i dodawanie nowych funkcjonalności.

ET

FACILITY

Management

Serwis

Co wchodzi w skład Facility Management?

Obsługa i nadzór techniczny

 • Utrzymanie techniczne obiektów budowlanych
 • Nadzór nad zużyciem i kosztami mediów

Komunikacja i bezpieczeństwo

 • Obsługa sieci teleinformatycznych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa

Gastronomia i utrzymanie porządku

 • Catering i usługi gastronomiczne
 • Utrzymanie czystości

Wsparcie dla biura i administracji

 • Zaopatrzenie w materiały biurowe
 • Administracja recepcją
Automatyka budynkowa jako fundament Facility Management

Z racji swojej specyfikacji Facility Management może być z powodzeniem wprowadzane w nowoczesnych obiektach budowlanych. To właśnie w takich miejscach możliwe jest uzyskanie pełnej przewagi jaką posiada FM nad klasycznie rozumianym zarządzaniem nieruchomościami. Wynika to z faktu coraz powszechniejszego instalowania automatyki budynkowej w nowo budowanych obiektach.

Pomiędzy nowoczesnymi systemami automatyki budynkowej (BMS – ang. Building Management Systems), a Facility Management istnieje synergia pozytywnie oddziaływująca na całokształt aspektów związanych z funkcjonowaniem obiektów komercyjnych.

Funkcje automatyki budynkowej
 • umożliwianie współpracy wielu różnych systemów budynkowych,
 • gromadzenie danych (lokalnie i w chmurze) – pomiary, zdarzenia alarmowe, powiadamianie o błędach,
 • monitorowanie zużycia energii, co w efekcie pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji,
 • minimalizowanie ryzyka niespodziewanej awarii.
Cechy automatyki budynkowej
 • uproszczona konfiguracja – automatyzacja procesu,
 • podatność na modyfikację i rozbudowę,
 • sterowanie pracą instalacji budynkowych za pomocą aplikacji,
 • diagnostyka z poziomu aplikacji,
 • wizualizacja danych zapewniająca lepszą kontrolę nad pracą instalacji i zużyciem energii.

Systemy automatyki budynkowej są jednym z narzędzi upraszczających procesy Facility Management. Dostęp do informacji o bieżącym stanie systemów i instalacji, możliwość precyzyjnej kalibracji i programowania trybu pracy w stosunku do aktualnych i prognozowanych potrzeb to kluczowe czynniki warunkujące optymalne wykorzystanie zasobów.