Książka obiektu budowlanego - forma, wymagania i zawartość
Książka obiektu budowlanego, na kim spoczywa obowiązek jej prowadzenia, jak powinna wyglądać i co należy w niej umieszczać.
Prowadzenie książki obiektu budowlanego to jeden z licznych obowiązków związanych z szeroko pojętym nadzorem nad nieruchomością. Jej forma i szereg konkretnych wymagań co do charakteru wpisów nadają jej postać dokumentu, którego sporządzenie może stanowić pewną trudność. Oto najważniejsze pytania jakie rodzą się w przypadku książki obiektu budowlanego.

Książka obiektu budowlanego – pytania i odpowiedzi

Czym jest książka obiektu budowlanego?

KOB, czyli książka obiektu budowlanego to dokument, w którym zebrane są wszystkie informacje dotyczące danej nieruchomości. Podaje ona listę osób upoważnionych do dokonywania wpisów, wyszczególnia dokładne dane dotyczące samej nieruchomości w tym jej nazwę, dokładny adres, pełnioną funkcję, dane administracyjne oraz opis techniczny obejmujący m.in. wymiary, powierzchnię (zabudowy, całkowitą, ogrzewaną itd.), rodzaj technologii, w której został wykonany budynek, liczbę kondygnacji i pomieszczeń, typ i rodzaj instalacji (elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna, klimatyzacyjna, wentylacyjna) i urządzeń itd. Zawiera ona również opisy zdarzeń mających wpływ na zmianę stanu technicznego obiektu. Umieszcza się w niej ponadto wpisy dotyczące badań i kontroli stanu technicznego nieruchomości.

Kiedy należy założyć KOB?

Założenie książki obiektu budowlanego powinno nastąpić w momencie oddania go do eksploatacji. Do nowo założonej książki obiektu budowlanego dołącza się dokumentację podwykonawczą z etapu budowy obiektu. Jeżeli istniejący budynek nie posiada KOB lub była ona nieprawidłowo prowadzona, należy niezwłocznie taki dokument wykonać.

Jak formę przyjmuje książka obiektu budowlanego?

Jest to dokument mający postać książki w formacie A4. Dostępne są gotowe do wypełnienia książki. Warto podkreślić, że KOB nie może mieć formy elektronicznej. Wymagana jest w tym przypadku jej “papierowa” postać. Sama książka powinna być trwała, tak aby wytrzymała wieloletnie użytkowanie i przechowywanie.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia KOB?

Książka obiektu budowlanego musi być założona i prowadzona przez właściciela lub zarządcę obiektu. Z prowadzenia KOB zwolnieni są m.in. właściciele domków jednorodzinnych czy np. domów letniskowych. W przypadku innych obiektów inżynieryjnych takich jak np. drogi czy mosty, sporządzane są na odrębnych zasadach innego rodzaju księgi.

Kto może umieszczać wpisy w książce obiektu budowlanego i kto jest upoważniony do jej kontrolowania?

Wpisów do książki obiektu budowlanego dokonuje właściciel nieruchomości, jej zarządca lub osoba, która została przez nich wyznaczona. Prawo budowlane nie przewiduje żadnych wymagań formalnych (certyfikaty, uprawnienia itp.) odnośnie osób, które będą dokonywać wpisów w KOB. Konieczne jest jednak jednoznaczne określenie takiej osoby i umieszczenie wpisu o jej desygnowaniu do tej funkcji w samej książce. Możliwe jest również wyznaczenie większej liczby takich osób. Natomiast kontrolę poprawności prowadzenia tego dokumentu mogą przeprowadzić organy nadzoru budowlanego, straż pożarna oraz inspekcja pracy (w przypadku, gdy obiekt budowlany pełni funkcję zakładu pracy).

W którym momencie należy rozpocząć prowadzenie książki obiektu budowlanego?

Książka obiektu budowlanego powinna być założona i prowadzona od momentu rozpoczęcia użytkowania danej nieruchomości. Do książki powinna być dołączona dokumentacja podwykonawcza z okresu budowy.

Jakiego typu zdarzenia zamieszczane są w KOB?

Najogólniej, w książce obiektu budowlanego umieszczane są wszystkie zdarzenia oraz ich okoliczności związane z eksploatacją danego obiektu. Mogą to być m.in. prace konserwacyjne i przeglądy, prace związane z usuwaniem awarii i usterek, modernizacje i rozbudowy. Obowiązek prowadzenia ewidencji wszystkich prac jest nakładany przez prawo budowlane.

Czy książkę obiektu budowlanego należy rejestrować?

Książka obiektu budowlanego nie wymaga rejestracji w organach nadzoru budowlanego.

Czy książka obiektu budowlanego powinna zawierać zdjęcia nieruchomości której dotyczy?

Nie ma obowiązku umieszczania w KOB takich fotografii, aczkolwiek zdjęcie obiektu budowlanego lub jego elementów, gdy nieruchomość ma znaczne rozmiary, mogą być pomocne przy identyfikowaniu poszczególnych fragmentów budynku.

Serwis techniczny obiektów obejmuje swym zakresem również obowiązki związane z prawidłowym prowadzeniem książki obiektu budowlanego. Uczestniczenie we wszystkich aspektach związanych z obsługą techniczną znacznie ułatwia rzetelne prowadzenie KOB.

Comments (2)

[…] prawidłowej dokumentacji związanej z zarządzaniem nieruchomością, m.in. książka obiektu budowlanego […]

[…] w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, nakłada na właścicieli lub zarządców obowiązek kontroli i konserwacji instalacji sygnalizacji pożarowej. Rozumiany jako element […]

Comments are closed.