Pomiary termowizyjne w budownictwie
Budownictwo i pomiary termowizyjne. Przydatność termowizji jako metody służącej ocenie prawidłowości funkcjonowania budynków i instalacji.
Ciepło to „gorący” temat, nie tylko w przypadku prognozowania pogody czy kwestii ocieplenia klimatu. Jest to zagadnienie niezwykle ważne również w przypadku branży budowlanej. Z pojęciem ciepła wiążą się m.in. takie kwestie jak izolacja termiczna budynków, systemy ogrzewania czy instalacje elektrotechniczne. We wszystkich tych przypadkach, do oceny prawidłowości funkcjonowania stosowana może być kamera termowizyjna. To właśnie za jej pomocą wykonujemy pomiary termowizyjne. Badania te pozwalają sprawdzić jak wygląda rozkład temperatur na powierzchni badanych struktur. Na tej podstawie możliwe jest wyciągnięcie daleko idących wniosków dotyczących prawidłowości wykonania elementów konstrukcyjnych oraz tego, jaki jest stan poszczególnych instalacji.
Budownictwo a pomiary termowizyjne

Branża budowlana to niezwykle rozległy sektor. Budowa i modernizacja obiektów budowlanych, obsługa techniczna budynków, wykrywanie i diagnozowanie awarii w systemach i instalacjach budynkowych. Dla wszystkich tych działań można wskazać jeden wspólny mianownik. Są nim pomiary termowizyjne. Na każdym etapie istnienia i funkcjonowania obiektu budowlanego, stanowią one niezwykle użyteczne narzędzie.

Zastanówmy się więc, w jakich konkretnie przypadkach warto skorzystać z możliwości oferowanych przez termowizję.

Pomiary termowizyjne są wykonywane w rozmaitych przypadkach:
Wykrywanie wycieków w instalacji wody ciepłej i zimnej
Diagnozowanie awarii podziemnej sieci ciepłowniczej
Odnajdywanie nieszczelności i przecieków w instalacji centralnego ogrzewania
Ocena prawidłowości wykonania izolacji termicznej budynku
Kontrola jakości stolarki okiennej
Identyfikacja wad konstrukcyjnych budynków
Opracowywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków
Przeprowadzanie inspekcji powykonawczej w przypadku nowych i przebudowywanych obiektów
Dlaczego termowizja?

Co sprawia, że pomiary termowizyjne są tak chętnie wykorzystywane w branży budowlanej? Odpowiedzią na to pytanie jest ciepło. To właśnie ono jest kluczem do wyjaśnienia powyższego stwierdzenia. Z jednej strony, znaczna część systemów budynkowych odpowiada za dostarczanie lub usuwanie ciepła. Są to przede wszystkim systemy ogrzewania, instalacje ciepłej wody użytkowej, a także systemy wentylacyjne i klimatyzacja. Jednocześnie działanie pozostałych systemów jest związane z generowaniem ciepła. Doskonałym przykładem będą tu instalacje elektryczne. We wszystkich wspomnianych przypadkach rozkład temperatur na powierzchni fragmentów konstrukcji i elementów instalacji jest niezwykle cenną informacją. Rejestrowanie tych danych jest natomiast możliwe dzięki wykorzystaniu kamery termowizyjnej. Obraz w podczerwieni pozwala wykryć liczne typy nieprawidłowości w konstrukcji budynku oraz zainstalowanych w nim systemach i urządzeniach.

Pomiary termowizyjne – nieszczelne okna
 • okna ze względu na swój charakter, są potencjalnie najsłabszym ogniwem w izolacji termicznej budynku,
 • wśród najczęstszych problemów wyróżniamy: wady produkcyjne okna, niedopasowanie wielkości okna do otworu okiennego, nieprawidłowy montaż ościeżnicy (brak kotew lub listwy parapetowej, brak pianki poliuretanowej), niewłaściwa regulacja docisku skrzydła okiennego do ościeżnicy, uszkodzenia uszczelek (np. mechaniczne lub w wyniku działania niskiej temperatury),
 • wszelkie nieprawidłowości prowadzą do: nadmiernych strat ciepła, zawilgocenia, a w konsekwencji – nawet do rozwoju pleśni,
 • typowym objawem wadliwe wykonanych lub zamontowanych okien jest wilgoć zbierająca się na powierzchni ościeżnic lub na styku ościeżnica-oścież.
Pomiary termowizyjne – instalacje wodne
 • nawet niewielki wyciek może prowadzić do sporych strat materialnych,
 • lokalizacja wycieku jest trudna i wymaga usunięcia tynku lub posadzki i szlichty,
 • pomiary termowizyjne są szczególnie przydatne w ocenie prawidłowości działa ogrzewania podłogowego. Znaczącą ułatwiają lokalizowanie miejsc, gdzie doszło do awarii.
Pomiary termowizyjne – ocena izolacji termiczne
 • prawidłowo wykonana izolacja termiczna jest inwestycją, która bardzo szybko prowadzi do wyraźnego zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych budynku. Pomiary termowizyjne pozwalają na ocenę jej skuteczności oraz wykrycie potencjalnych problemów,
 • typowymi wadami ocieplenia budynku są: niewystarczająca grubość warstwy izolacyjnej, nieprawidłowe ułożenie warstw izolacji – zbyt szerokie przerwy w łączeniach płyt izolacyjnych, niedokładne spasowanie elementów izolacji, braki / osunięcia wełny mineralnej w dociepleniach poddaszy itp.
 • pomiary termowizyjne są pomocne przy planowaniu termomodernizacji budynku. Ta natomiast jest jednym z podstawowych zagadnień poruszanych przy opracowywaniu audytu energetycznego.
Pomiary termowizyjne – diagnostyka instalacji elektrycznych
 • rozdzielnica elektryczna to integralna część każdej instalacji elektrycznej. Wymogi bezpieczeństwa wymagają zapewnienia należytego działania wszystkich jej elementów,
 • wadliwa lub uszkodzona instalacja może stanowić bezpośrednie ryzyko dla użytkowników budynku,
 • wśród potencjalnych zagrożeń możemy wymienić: podwyższone ryzyko pożaru czy niebezpieczeństwo porażenia prądem,
 • niesprawne aparaty rozdzielnic elektrycznych lub poluzowane zaciski mogą być przyczyną poważnych i w konsekwencji kosztownych awarii,
 • pomiary termowizyjne są w stanie wykryć ewentualne usterki i zapobiec poważniejszym konsekwencjom. Szczególnie korzystną okolicznością jest fakt, że urządzenia elektrotechniczne wydzielają ciepło w trakcie pracy. Co więcej, gdy pojawia się problem, dochodzi do nadmiernego nagrzewania się wadliwych elementów. W takiej sytuacji pomiary termowizyjne są zdecydowanie optymalną metodą diagnostyczną.