Wycinka drzew a podnośnik koszowy
Aspekty związane z usuwaniem drzew i krzewów od strony technicznej i prawnej. Wycinka drzew przy wykorzystaniu podnośnika koszowego.

Podnośnik koszowy oddaje do dyspozycji szeroki wachlarz możliwości przy realizacji bardzo różnych przedsięwzięć. Wśród rozlicznych zastosowań jednymi z często wykonywanych zadań są prace związane z przycinaniem oraz wycinką drzew i krzewów. Dysponując podnośnikiem koszowym o odpowiednio dobranych parametrach, można w bezpieczny sposób wykonać pracę, która w innym przypadku mogłaby wiązać się z podwyższonym ryzykiem uszkodzenia mienia. W tym wpisie pragniemy omówić zalety i możliwości podnośnika koszowego w kontekście zadań dotyczących pielęgnacji zieleni oraz przybliżamy przepisy prawa związane z wycinką krzewów i drzew.

Spis zagadnień
Podnośnik koszowy jak szwajcarski scyzoryk

Wycinanie drzew może być nie lada wyzwaniem, nie tylko od strony formalnej, ale i technicznej. Im wyższe i bardziej rozłożyste drzewo, tym potencjalnie większe ryzyko związane z jego wycinką lub podcinaniem. Sporym ułatwieniem jest w tej sytuacji wykorzystanie podnośnika koszowego w charakterze platformy, z poziomu której prowadzi się wszystkie czynności.

Przykładowe zabiegi pielęgnacyjne zieleni z wykorzystaniem podnośnika
Usuwanie niebezpiecznych konarów i gałęzi

Silne wiatry, występujące w szczególności w okresie jesiennym i wiosennym, stwarzają poważne zagrożenie między innymi w sytuacji, gdy powodują łamanie się gałęzi, konarów lub pni. Szczególnie niebezpieczeństwo stanowią gałęzie suche lub nadłamane, znajdujące się bezpośrednio na chodnikami, drogami lub miejscami postojowymi. Upadek nawet niewielkiego fragmentu drzewa, ale ze znacznej wysokości może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia, a także być przyczyną poważnych strat materialnych.

Likwidacja drzew i krzewów uszkodzonych

Złomy, czyli drzewa których pnie uległy przełamaniu lub krzewy których pędy uległy złamaniu oraz wywroty czyli drzewa lub krzewy, które zostały wywrócone wskutek czynników naturalnych, wypadków lub katastrof muszą być bardzo często sprawnie usunięte. Konieczność taka zachodzi szczególnie w momencie, gdy znajdują się one bezpośrednio w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych lub zabudowań. Naruszone fragmenty drzew stanowią potencjalnie większe zagrożenie podczas usuwania niż ma to miejsce w analogicznej sytuacji przy wycince nieuszkodzonych okazów. Trudniej przewidzieć jak zachowają się pnie i konary, których integralność i struktura zostały wcześniej nadwątlone.

Przycinanie i formowanie

Formowanie koron drzew i wysokich krzewów to zdecydowanie zadanie dla podnośnika koszowego. Stabilna platforma, posiadająca szeroki zakres regulacji, pozwala na precyzyjne przycinanie nawet bardzo wysokich roślin. Komfort pracy na podnośniku pozwala na osiąganie znacznie lepszych efektów niż ma to miejsce w przypadku pracy z drabinami czy przy wykorzystaniu lin i sprzętu do wspinaczki. Dodatkowo sama charakterystyka pracy z kosza daje lepszą perspektywę i pozwala na uzyskanie bardziej spójnych rezultatów.

Cięcie pielęgnacyjne

Trudno przecenić korzystny wpływ jaki ma na drzewa i krzewy okresowe przycinanie pielęgnacyjne. Pozwala ono na harmonijny rozwój, zapewniając odpowiedni dopływ światła do wszystkich partii roślin, zapobiega chorobom, a także ogranicza rozprzestrzenianie się szkodników. Minimalizuje również ryzyko uszkodzenia drzew i krzewów w wyniku oddziaływania silnego wiatru. Pobudza ponadto rośliny do wzrostu oraz zapewnia optymalne warunki do rozwoju kwiatów i owoców. To ostatnie ma ogromne znaczenie zarówno w przypadku roślin ozdobnych jak i drzew i krzewów owocowych.

Usuwanie drzew trudnych

Drzewa trudne to takie, których wycinka jest związana z podwyższonym zagrożeniem uszkodzenia sąsiadujących instalacji (np. linie wysokiego napięcia) czy obiektów w ciasnej zabudowie (drzewa, których konary znajdują się nad budynkami, bramami, ogrodzeniami). Bezpieczne wycinanie takich drzew wymaga sporego doświadczenia, odpowiednich narzędzi i dobrego planu. Najlepszą drogą na poradzenie sobie z takim problemem jest skorzystanie z usług specjalisty pilarza. Wykorzystanie podnośnika koszowego może dodatkowo ułatwić pracę i zminimalizować ryzyko szkód powstałych na skutek niekontrolowanego upadku konarów lub całego pnia.

Wycinka sekcyjna

Jedną z bezpieczniejszych metod usuwania drzew jest wycinka sekcyjna. Polega ona na sukcesywnym usuwaniu gałęzi, konarów, a potem fragmentów samego pnia. Jest ona prowadzona od góry, a w wyjątkowych okolicznościach, gdy zalecana jest szczególna ostrożność (ciasna zabudowa, położenie ponad szlakami komunikacyjnymi), odcinane elementy drzewa są opuszczane na ziemię za pomocą specjalistycznych lin, przystosowanych do przenoszenia dużych obciążeń.

Pamiętaj – Czas to pieniądz

Jedną z największych zalet płynących z zastosowania podnośnika koszowego jest oszczędność czasu. Ma to ogromne znaczenie w sytuacji gdy brakuje pracowników i każda roboczogodzina jest na wagę złota. Wykorzystanie podnośnika do prac na wysokości pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów, a co za tym idzie sprzyja obniżeniu kosztów ponoszonych przy realizacji konkretnego zadania.

Jak zgodnie z przepisami wyciąć drzewo lub krzew

Aby usunąć drzewo znajdujące się na prywatnym terenie i nie złamać przy tym obowiązującego prawa, właściciel musi wykazać się znajomością obowiązujących przepisów.

Pierwszym krokiem jest ustalenie, czy w danym przypadku konieczne jest zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa. Będzie to uzależnione od szeregu czynników. Wszystkie one są szczegółowo wymienione przez nowelizację ustawy o ochronie przyrody z dnia 17 czerwca 2017 roku. Warto jednak zacząć od omówienia przypadków, gdy takie zgłoszenie nie jest wymagane.

Kiedy nie trzeba zgłaszać wycinki drzewa?

Po pierwsze, opisywane w tym akapicie warunki dotyczą terenów prywatnych, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Właściciel terenu nie musi zgłaszać zamiaru przeprowadzenia wycinki w przypadku gdy wycina:

 • drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza wymienionych w nowelizacji wartości granicznych (o czym w dalszej części wpisu),
 • drzewa i krzewy owocowe (warto pamiętać, że orzech włoski jest uznawany również za drzewo owocowe)*,
 • drzewa i krzewy, które rosną na gruntach rolnych, gdy takie działanie jest warunkiem koniecznym do przywrócenia tym gruntom ich podstawowej funkcji,
 • krzewy, których łączna powierzchnia skupisk nie przekracza 25 mkw.

Do przeprowadzenia wycinka drzew lub krzewów, które zostały uszkodzone – złamane lub przewrócone, w następstwie działania czynników naturalnych oraz np. w wyniku wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia. Konieczne jest natomiast zgłoszenie tego faktu w gminie, który wysyła urzędnika w celu przeprowadzenia oględzin. Urzędnik ustala czy drzewa lub krzewy nie zostały zniszczone celowo i sporządza protokół zawierający informację związane z wycinką (datę, przyczynę, ilość drzew itp.) oraz dokumentację fotograficzną.

*W przypadku, gdy drzewo owocowe rośnie na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, a jego pień na wysokości 5 cm ma powyżej 50 cm w obwodzie, konieczna jest zgoda na wycięcie, wydawana przez konserwatora zabytków. Wydanie takiej decyzji jest związane z wniesieniem opłaty skarbowej.

Kiedy należy zgłosić wycinkę drzewa

W wielu przypadkach, zanim usunie się drzewo, trzeba zgłosić taki zamiar w odpowiednim urzędzie.

O zamiarze przeprowadzenia wycinki należy powiadomić pisemnie gminę, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm wynosi powyżej:

 • 80 cm dla klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, topoli i wierzby,
 • 65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, platanu klonolistnego oraz robinii akacjowej,
 • 50 cm dla pozostałych gatunków drzew.

Osobną kwestią, która musi być brana pod uwagę, jest ewentualna obecność zwierząt znajdujących się pod ochroną. W takiej sytuacji konieczne jest uzyskanie zgody na wycinkę, którą wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska (lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska). Jeżeli na drzewie, które ma być wycięte znajdują się ptasie gniazda, to zgoda na wycinkę nie jest konieczna, o ile odbędzie się ona poza okresem lęgowym tj. od 16 października do końca lutego.

Ciekawostka: W przypadku drzew wielopiennych, jeżeli żaden z pni nie przekracza określonej dla danego gatunku średnicy (oraz nie ma dodatkowych przesłanek, takich jak np. to, że drzewo należy do gatunków chronionych lub znajduje się obszarze objętym ochroną), to drzewo takie może być wycięte, bez uprzedniego zgłoszenia.

Wycinka drzewa na terenie prywatnym – procedura od strony administracyjnej

Zgłoszenia o wycince kierowane są do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Odpowiednie wzory zgłoszeń są dostępne na stronach internetowych gmin lub urzędów miasta. Złożenie zgłoszenia nie jest związane z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat. Urząd do którego wpłynęło zgłoszenie ma 21 dni na sprawdzenie wskazanego miejsca wycinki, a następnie 14 dni od momentu wykonania oględzin, na wyrażenie sprzeciwu. Ewentualny zakaz przesyłany jest w formie listu, a za datę wydania decyzji uznaje się dzień, w którym został on nadany na poczcie. Jeżeli w podanym okresie, właściciel zgłaszający wycinkę nie otrzymuje decyzji odmownej, to może on zgodnie z prawem przystąpić do usunięcia drzewa.

Podkreślić należy również, że zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia wycinki leży zawsze po stronie właściciela gruntu (lub dzierżawcy działającego za wiedzą i zgodą właściciela), na którym znajduje się dane drzewo.

Co powinno zawierać zgłoszenie wycinki?

Poprawnie wypełnione zgłoszenie usunięcia drzewa powinno zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości,
 • dokładne wskazanie nieruchomości (adres, numer, oznaczenie), na której znajduje się drzewo lub drzewa przeznaczone do wycinki,
 • plan nieruchomości, pozwalający na jednoznaczne zidentyfikowanie roślin (nazwę gatunkową oraz położenie), które są przeznaczone do usunięcia.
Opłaty administracyjne oraz kary za nielegalne wycięcie drzew i krzewów

Konieczność wniesienia opłaty za wycinkę drzew lub krzewów nie występuje gdy:

 • nie zachodzi obowiązek zgłoszenia wycinki,
 • zachodzi konieczność zgłoszenia wycinki, ale wycinka jest przeprowadzana na terenie nieruchomości będącej własnością osoby lub osób fizycznych i nie ma związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W przypadku podjęcia wycinki bez uprzedniego jej zgłoszenia w urzędzie gminy lub mimo jej sprzeciwu, należy liczyć się z możliwością nałożenia kary administracyjnej. Jej wysokość będzie uzależniona od gatunku drzewa oraz obwodu pnia mierzonego na poziomie 130 cm.

Opłata za samowolne usunięcie drzewa wynosi dwukrotność stawki w przypadku opłat przy wycince drzew związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wysokość opłat za usunięcie drzew
 • 12 złotych za 1 centymetr obwodu pnia (dla obwodów do 100 cm) lub 15 złotych za 1 centymetr (dla obwodów powyżej 100 cm) dla: kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola, wierzba,
 • 25 złotych za 1 cm obwodu pnia (dla obwodów do 100 cm) lub 30 złotych za centymetr obwodu pnia (dla obwodów powyżej 100 cm) dla: brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja trójcierniowa, jesion, jodła (za wyjątkiem jodły koreańskiej), kasztan jadalny, kasztanowiec, klon (klon czerwony, klon jawor), lipa, metasekwoja chińska, modrzew, olcha, orzech, sofora chińska, sosna, sumak, świerk, wiąz, wiśnia (za wyjątkiem śliwy wiśniowej inaczej ałyczy i wiśni wonnej), żywotnik olbrzymi,
 • 55 złotych za 1 centymetr obwodu pnia (dla obwodów do 100 cm) lub 77 złotych za centymetr obwodu pnia (dla obwodów powyżej 100 cm) dla: ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb (za wyjątkiem dębu czerwonego), grab pospolity, grusza, jabłoń, jarząb pospolity, klon polny, kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morw, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec amerykański, wiśnia wonna,
 • 170 złotych za 1 centymetr obwodu pnia (dla obwodów do 100 cm) lub 210 złotych za centymetr obwodu pnia (dla obwodów powyżej 100 cm) dla: cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni,
 • 25 złotych za 1 centymetr obwodu pnia (dla obwodów do 100 cm) lub 30 złotych za centymetr obwodu pnia (dla obwodów powyżej 100 cm) dla pozostałych, nie wymienionych powyżej gatunków drzew.
Stawki za wycinkę krzewów
 • 10 złotych za metr kwadratowy (przy powierzchni krzewu lub skupiska krzewów do 100 metrów kwadratowych) dla – dereń rozłogowy, róża pomarszczona, sumak, tawuła kutnerowata, świdośliwa kłosowa,
 • 40 złotych za metr kwadratowy (przy powierzchni krzewu lub skupiska krzewów do 100 metrów kwadratowych) lub 50 złotych za metr kwadratowy (przy powierzchni krzewu lub skupiska krzewów powyżej 100 metrów kwadratowych) dla pozostałych gatunków.

W przypadkach granicznych warto, przed wycinką, udokumentować pomiary lub “profilaktycznie” złożyć stosowne zawiadomienie.

Wycinka drzewa i krzewów – informacje dodatkowe

Wycinka drzew lub krzewów na terenie prywatnym, z zachowaniem opisanych powyżej procedur, nie jest związane z żadnymi opłatami na rzecz administracji. Podstawowym wymogiem jest tu jednak warunek, że wycinka nie jest związana z prowadzeniem jakiegokolwiek rodzaju działalności gospodarczej. Dodatkowo, wraz z nowelizacją wprowadzono jeszcze jeden zapis. Jeżeli właściciel nieruchomości wystąpi do gminy o pozwolenie na budowę obiektu, którego przyszły profil będzie związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, to naliczona zostanie dodatkowa opłata za wycinkę. Przepis ten ma zastosowanie w okresie 5 lat od momentu przeprowadzenia oględzin miejsca wycinki (po uprzednim zgłoszeniu zamiaru usunięcia drzewa).

Protokół sporządzony podczas oględzin jest ważny przez 6 miesięcy (od daty jego wykonania). Po upływie tego terminu, jeżeli drzewo nie zostało ścięte, a planowane jest jego usunięcie, koniecznym będzie wykonanie nowego zgłoszenia.

Comments (1)

[…] ogrodnictwie i sadownictwie – pielęgnacja oraz cięcie drzew i krzewów z podnośnika wymagają dużej swobody w pracy na znacznych […]

Comments are closed.